تبلیغات
وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان

درحال مشاهده: وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

تاثیر طراحی در افزایش ایمنی پروژه های عمرانی

شنبه 26 تیر 1395
05:36
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله تاثیر طراحی در افزایش ایمنی پروژه های عمرانی
حامد ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (مدیریت ساخت)، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالله اردشیر - دانشیار دانشکده عمران، رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
چکیده مقاله:
روش های نوین اجرای ساختمانها جهت بهبود کیفیت ، کاهش زمان و هزینه و افزایش بهره وری آنها همواره مورد نظر مهندسین معمار، عمران و ساخت بوده است. در قرن 21 هر تکاملی در فن آوری با پیشرفت در علوم کامپیوتر بدست آمده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در واقع یک مدل چند بعدی شبیه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان، روابط فضایی، اطلاعات جغرافیایی، مقدار و خواص تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با یکدیگر است. این فن آوری رویکردی جدید در زمینه طراحی ساختمان، اجرا و مدیریت آن به صورت همزمان با کیفیت و هماهنگی بسیار بالاست.در این مقاله ضمن معرفی قابلیت های پیشرفته این فناوری و معرفی نرم افزارهای مربوطه، سعی شده با انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه از افراد با صلاحیت تاثیرات طراحی و استفاده از BIM در جهت افزایش ایمنی پروژه های عمرانی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، BIM، افزایش ایمنی در پروژه های عمرانی 

ارسال شده در:

نقشBIM درتغییر وتحول فرایند طراحی و ساخت

شنبه 26 تیر 1395
05:36
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله نقشBIM درتغییر وتحول فرایند طراحی و ساخت
محمد کوچکی - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس
مهسا سلطانی - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران
  محمدجواد مهدوی نژاد (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۳۵۶)
دانشیاردانشکده هنرومعماری دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
بسیاری از طرح های معماری عصر جدید به طریقى زاده ی کامپیوترها هستند. بیشتر ساختمان های امروزی روند طراحى و ساخت وساز پیچیده ای دارند و اطلاعات طرح با جزئیات بیشتری تبادل مى شود.. مدل سازی اطلاعات ساختمان(Building Information Modeling) یک فناوری جدید کامپیوتری در داده پردازی اطلاعات ساختمانى است که در آینده ای نزدیک به عنوان منبع بى همتایى برای تهیه داده های یکپارچه و قابل تعمیم به سایر بخش ها به کار خواهد رفت. شاخصى که موجب تسهیل فرآیندهای موجود در طول عمر مفید ساختمان خواهد شد BIM نمایش. سه بعدی دیجیتال از ویژگى های فیزیکى و عملکردی یک ساختمان است که با ارتباط هوشمند بین اجزاء مختلف طراحى، امکان بررسى سناریوهای مختلف طراحى را برای تمام گروه ها به صورت مجازی مى دهد. بنابراین متعلق به تمام کسانى است که در صنعت ساختمان فعالیت مى کنند. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان مى دهد BIM نه تنها در مدل سازی هندسى عملکرد ساختمان بلکه تا حد زیادی در بخش فرآیند. طراحى و ساخت تاثیرگذار است. دو دیدگاه متمایز در تئوری های طراحى قابل مشاهده است. اولین رویکرد سیستماتیک و دوم طراحى خلاق است. در رویکرد سیستماتیک روندهای مرحله به مرحله قابل مشاهده است که هدف طراحى را مشخص مى کند، از طرفى دیگر کسانى هستند که نگرشى خلاقانه به طراحى دارند که نم ىتوان برای آن روند قاعده مندی تعریف نمود. تحقیق مورد نظر به صورت جزئى به اهمیت این مسئله یعنى نقش BIM در روند طراحى و پیشبرد شاخصه های طرح و ساخت پروژه مى پردازد. اینکه چگونه روند جدیدی را در زمینه فرایند طراحى و ساخت اعمال مى کند؟
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM، داده پردازی ، فرایندطراحی ، فرایندساخت ، روشهای نوین طراحی
ارسال شده در:

ابعاد کاربردی و اطلاعاتی مدل های اطلاعات ساختمان (BIM)

شنبه 26 تیر 1395
05:24
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله ابعاد کاربردی و اطلاعاتی مدل های اطلاعات ساختمان (BIM)
امین عاصمی اصفهانی -
حسنعلی مسلمان یزدی - استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علیرضا مسلمان یزدی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز
چکیده مقاله:
امروزه فناوری اطلاعات (IT) نقش غیرقابل انکاری در معماری و رشته های مرتبط با آن داشته و طرح اصل Information is Power در مقابل Knowledge is Power، اهمیت فناوری اطلاعات را در روند ساخت و طراحی بیش از پیش روشن می سازد. یکی از بارزترین تلاشها در این زمینه، فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی (BIM) است. یک مدل BIM، مدلی دیجیتالی و چند بعدی مشتمل بر 3بعد مکانی و چندین بعد اطلاعاتی همچون زمان، هزینه، اطلاعات چرخه پروژهو فرایند ساخت، انرژی، ایمنی و... میباشد. اجزاء و اشیای این مدلها، هوشمند بوده و کنترل رفتار روابط آنها توسطقوانینی با نام قواعد پارامتری تعریف میشود. مقاله حاضر در ابتدا به معرفی، مرور و بررسی این فناوری پرداخته، سپسبه بررسی و توضیح ابعاد اطلاعاتی مدل های BIM می پردازد. یافته های این پژوهش، هموارکننده استفاده بیشتر و وسیعتر از BIM خواهد بود.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
؛BIM، مدل سازی اطلاعات ساختمان، فناوری اطلاعات، مدیریت ساخت 

ارسال شده در:

مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها

شنبه 26 تیر 1395
05:23
امیرحسین ستوده بیدختی
 مقاله مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها
  امیرحسین ستوده بیدختی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۶)
دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM به عنوان یکی از ابزارهای نوین در طراحی، ساخت و مدیریت ساخت ساختمان ها به کار گرفته میشود و مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM به عنوان یک نمایش دیجیتالی از کارکترهایفیزیکی و عملکردی از ساختمان با اشتراک گذاشتن اطلاعات پروژه بین ذینفعان، شرایط یک ساختمان را به صورت واقعی از ابتدا تا انتهای چرخه حیات آن به نمایش میگذارد. حال با گسترش استفاده از این تکنولوژی تحقیق درمورد چگونگیاستفاده در آن در فاز بهره برداری و نگهداری کارایی این نرم افزار در بهره برداری و نگهداری ساختمان ها آغاز شده است وسوال اصلی اینجاست که آیا این نرم افزار میتواند باعث افزایش بهره وری در این فاز شود؟ یا به عنوان یک نرم افزار درکنار باقی نرم افزارهای دستیار در بهره برداری و نگهداری ساختمان ها قرار میگیرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش مطالعه مروری به بررسی استفاده از نرم افزارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در فاز تعمیر و نگهداری ساختمان پرداخته است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری، مدیریت بهره برداری ، BIM 

ارسال شده در:

مقدمه ای بر کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت پروژه های ساخت

شنبه 26 تیر 1395
05:22
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مقدمه ای بر کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت پروژه های ساخت
  امیرحسین ستوده بیدختی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۰۵۶)
دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
چکیده مقاله:
مدیر پروژه برای تحویل موفق یک پروژه ساخت و ساز از ابزارهای گوناگونی جهت سهولت در اعمال مدیریت و کنترل پروژه استفاده میکند، مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM با به تصویر کشیدن سه بعدی طراحی های پروژه ، کنترل تداخلاتآنها و ارائه یک تصویر اجرایی از برنامه زمانبندی و همچنین تخمین و برآورد دقیق هزینه ها میتواند ابزاری کارآمد برای مدیران پروژه در جهت کنترل پروژه و همچنین افزایش بهره وری و کاهش تلفات باشد، در این تحقیق به بررسی نیازهای یک مدیر پروژه و همچنین امکان استفاده از ابزار BIM جهت تامین این نیازها در پروژه های ساخت و ساز پرداخته شده است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان،مدیریت پروژه،بهره وری، کنترل پروژه، BIM 

ارسال شده در:

بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان

شنبه 26 تیر 1395
05:21
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان
هومن حسنی - کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی مارا مالزی(UiTM)
خشایار اسدی بروجنی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران(پلی تکنیک)
عبدالله اردشیر - دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران(پلی تکنیک)
چکیده مقاله:
ارزیابی ساخت پذیری و برنامه ریزی ایمنی غالبا بر اساس نقشه های دو بعدی و اسناد مکتوب دیگر انجام می شود اما تمایل به استفاده از بیم رو به افزایش است. از اهداف این مقاله تشریح مهمترین مزایای استفاده از بیم به منظور انجام بررسی های ساخت پذیری و برنامه ریزی های ایمنی و همچنین توضیح رابطه بین ساخت پذیری و ایمنی می باشد.تعیین مواردی که در آنها امکان استفاده از بیم برای ساخت پذیری و ایمنی وجود دارد و همچنین مشخص کردن زمینه هایی که در آنها امکان بهبود و پیشرفت مدل در آینده مقدور است. ایمنی در ساخت به عنوان یکی از ویژگی ها و جنبه های ساخت پذیری تعیین شده است. یک فرضیه رایج این است که بیم می تواند ایمنی کارگاه و به تبع آن ساخت پذیری را بهبود بخشد و بالعکس. بیم در کلیه مراحل طراحی ، برنامه ریزی و بازنگری می تواند مورد استفاده قرار گیرد و همچنین ساخت پذیری را اندازه گیری کرده و کار گروهی و تعامل بین طراحان و سازندگان را پشتیبانی نماید. برای انجام آنالیزها بسیاری از تجربیات و اطلاعات قبلی از جمله اطلاعاتی که در مقالات و مصاحبه ها و مطالعات موردی که از سال 2011-2013 در مورد ساخت پذیری و از سال 2008-2013 در مورد بکارگیری بیم در ایمنی کارگاه انجام شده بود استفاده شد. برای بدست آوردن یک بینش فراگیر در مورد ساخت پذیری ساختمانهای تکمیل شده و تخصص های وابسته به صنعت ساخت و ساز نمایندگان صنایع مورد بحث قرار گرفتند و نظرات و پیشنهادات آنها در مورد مناسب ترین روش های استفاده از بیم به طور خاص در زمینه ایمنی و ساخت پذیری گرفته شد
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
ایمنی، ساخت پذیری، مدل سازی اطلاعات ساختمان 

ارسال شده در:

تامین اطلاعات مورد نیاز تیم های جست و جو و نجات با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان

شنبه 26 تیر 1395
05:21
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله تامین اطلاعات مورد نیاز تیم های جست و جو و نجات با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان
  وحید شاه حسینی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۹۴)
استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حجرالاسودی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
امیرنوژان نادری - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
چکیده مقاله:
سالانه بحران های طبیعی و غیر طبیعی متعددی به وقوع می پیوندد که در کنار خسارات مادی، عامل مرگ انسان های زیادی می گردد. بخشی از این تلفات به دلیل عدم دریافت به موقع کمک تیم های امدادی می باشند. لذا تصمیم گیری سریع، موثر و ایمن در مواجهه با بحران اهمیت بسیاری دارد. پیش نیاز اخذ چنین تصمیمات مطمئنی دستیابی به اطلاعات صحیح و قابل اتکا از محیط بحران می باشد. تامین اطلاعات صحیح و قابل اتکا چالشی جدی در مدیریت بحران محسوب می شود. مدل سازی اطلاعات ساختمان(بیم) در واقع فرآیند تولید یک مدل سه بعدی است که خصوصیات فیزیکی و عملکردی بنا را به صورت دیجیتال نمایش می دهد. این مدل یک پایگاه داده مشترک و قابل اتکا برای اخذ تصمیمات مناسب در طول چرخه عمر بنا محسوب می شود. در این پژوهش فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان ابزاری در خدمت مدیران بحران و تیم های جست و جو و نجات معرفی شده است. علاوه بر آن مفهوم نوینی با عنوان "مدل بحران" تعریف گردیده است. "مدل بحران" یک مدل اطلاعاتی از ساختمان با رویکرد مدیریت بحران بوده و تلاشی برای تامین به موقع اطلاعات ضروری مورد نیاز تیم های مدیریت بحران و تسهیل فرآیند امداد و نجات در هنگام وقوع بلایای طبیعی و غیر طبیعی می باشد. امید بر آن است که نتایج این پژوهش فرآیند جست و جو و نجات را بهبود بخشیده و تلفات ناشی از وقوع بحران ها را کاهش دهد.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدیریت بحران، مدل سازی اطلاعات ساختمان، بیم، مدل بحران، BIM 

ارسال شده در:

پتانسیل های بکارگیری فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

شنبه 26 تیر 1395
05:20
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله پتانسیل های بکارگیری فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)
امین عاصمی اصفهانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
حسنعلی مسلمان یزدی - استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علیرضا مسلمان یزدی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز
چکیده مقاله:
فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM فرایند ساخت یک مدل دیجیتالی از همه جزئیات برنامه ریزی ، طراحی، ساخت و بهره برداری یک ساختمان می باشد اجزا و اشیای این مدل ها هوشمند بوده و کنترل رفتار روابط آنها توسط قوانینی با نام قواعد پارامتری تعریف می شود تفاوت BIM با یک مدل سه بعدی CAD ، ذخیره اطلاعات مربوط به اجزا و فعالیت های مختلف ساخت در همان مدل سه بعدی است این اطلاعات شامل مواردی از قبیل برنامه زمان بندی و هزینه ای، مشخصات مصالح و قطعات، راهنمای نصب قطعات، راهنمای بهره برداری ، الزامات ایمنی، مصرف انرژی و ... است. مقاله حاضر در ابتدا به معرفی ، مرور و بررسی کاربردهای حال حاضر BIM پرداخته، سپس به بررسی تلاش های انجام گرفته در جهت گسترش BIM در زمینه های ایمنی، انرژی و مدیریت زنجیره تامین مصالح با BIM و GIS می پردازد. یافته های این پژوهش هموار کننده آشنایی بیشتر و استفاده وسیعتر از BIM خواهد بود.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
ا BIM، مدل سازی اطلاعات ساختمان، مدیریت ساخت، ایمنی، انرژی ، GIS 

ارسال شده در:

فواید، هزینه ها و موانع بکارگیری B.I.M در مدیریت ساخت

شنبه 26 تیر 1395
05:20
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله فواید، هزینه ها و موانع بکارگیری B.I.M در مدیریت ساخت
روح الله همتیان پور - دانشجوی دکترای مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مهدی روانشادنیا (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۹۷)
دکترای مهندسی ومدیریت ساخت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حمیدرضا همتیان پور - دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه پیام نور واحد شیراز
چکیده مقاله:
مدل سازی اطلاعات ساختمان یا همان (B.I.M ( Building Information Modeling یکی از هیجان انگیزترین پیشرفت های اخیر در زمینه مدیریت ساخت می باشد. B.I.M در واقع یک مدل چند بعدی شبیه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان، روابط فضایی، اطلاعات جغرافیایی، مقدار و خواص تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با یکدیگر است. این فن آوری رویکردی جدید در زمینه طراحی ساختمان، اجرا و مدیریت آن به صورت همزمان با کیفیت و هماهنگی بسیار بالاست. با بهره گیری از این مدل می توان همواره به پارامترهای تعریف شده در طی فرآیند طراحی دسترسی داشت و آنها را در حین فرآیند طراحی ویرایش کرده و جهت محاسبات عملکرد از آنها استفاده نمود. این تحقیق به فواید بکارگیری B.I.M در بخش های مختلف مدیریت ساخت پرداخته و هزینه ها و موانع بکارگیری آن را بیان کرده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدل سازی اطلاعات ساختمان، مدیریت ساخت، فواید، هزینه ها و موانع 

ارسال شده در:

توسعه پایدار با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان

شنبه 26 تیر 1395
05:19
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله توسعه پایدار با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان
روح الله همتیان پور - دانشجوی دکترای مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مهدی روانشادنیا (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۹۷)
دکترای مهندسی ومدیریت ساخت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احسان فرخی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
چکیده مقاله:
مفهوم توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر می باشد. این مسئله با دیدگاه دو قرن گذشته انسان که بر پایه جدایی موضوعات محیطی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته بود در تضاد است. در گذشته توسعه یک امر ضروری بود ولی امروزه پایداری محیط زیست و توسعه به هنگام و با یک نگاه ویزه به آینده از الزامات توسعه محسوب می شود. این مقاله ضمن بررسی راهکارهای مختلف برای توسعه پایدار، یکی از مباحث جدید و کاربردی مدیریت یکپارچه پروزه، یعنی مدلسازی اطلاعات ساختمان (building Information Modeling) که آن را به اختصار B.I.M می نامیم را در پروزه های ساختمانی پایدار معرفی کرده است.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
توسعه پایدار،محیط زیست، موضوعات اجتماعی اقتصادی و مدل سازی اطلاعات ساختمان 

ارسال شده در:

مدیریت مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

شنبه 26 تیر 1395
05:18
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله مدیریت مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM
عادل رفیعیان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد دانشکده فنی و مهندسی گروه مدیریت ساخت یزد ایران
مرتضی شفیعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد دانشکده فنی و مهندسی گروه مدیریت ساخت یزد ایران
چکیده مقاله:
روش های نوین اجرای پروژه های ساخت جهت افزایشکیفیت، کاهش زمان و در نتیجه کاهش هزینه همواره مد نظر مهندسین ساخت و ذینفعان در پروژه بوده است. در قرن معاصر هر تکاملی در فن آوری با پیشرفت در علوم رایانه بدست آمده است. مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در واقع یک مدل چند بعدی 5D شبیه سازی شده مربوط به هندسه ساختمان، روابط فضایی، اطلاعات مکانی، مقدار و خواص تمامی اجزای ساختمان و ارتباط هوشمند آنها با یکدیگر در طی چرخه حیات آن می باشد که شامل: بهسازی، برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری است. در این تحقیق ضمن معرفی قابلیت های پیشرفته این فن آوری سعی شده با انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه از افراد با صلاحیت روند رو به رشد استفاده از Bim مورد ارزیابی قرار گیرد و با ارائه راهکارهایی بستر استفاده از این تکنولوژی در مدیریت پروژه ها محیا شود
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
مدیریت پروژه ، مدل سازی اطلاعات ساختمان ، BIM 

ارسال شده در:

افزایش بهره وری در صنعت ساخت و ساز با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان

شنبه 26 تیر 1395
05:17
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله افزایش بهره وری در صنعت ساخت و ساز با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان
  وحید شاه حسینی (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۹۴)
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حجرالاسودی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر نوژان نادری - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
اگر یک نگاه کلی به صنعت ساخت داشته باشیم، با نقاط ضعف متعددی رو به رو خواهیم شد که بهبود آنها منجر به بهبود کیفی و کمی محصولات اینصنعت خواهد شد. در سالهای اخیر، فناوری های نوینی ظهور کرده و نوید افزایش بازده، کاهش هزینه ها و افزایش تولیدات را برای صنعت ساخت و ساز به همراه داشته اند؛ مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) از جمله مهم ترین این فناوری ها می باشد. بیم یک فناوری نسبتا جدید در صنعت ساخت و ساز محسوب می شود. در مقاله پیش رو، ابتدا به بررسی وضعیت فعلی صنعت ساخت و شفاف سازی نقاط ضعف موجود می پردازیم. در ادامه با معرفی فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان، به پتانسیل های موجود در این فناوری در جهت بهبود وضعیت ساخت و ساز و متعاقب آن افزایش بهره وری در صنعت ساختمان اشاره می گردد. امید است با بهره گیری از نتایج این تحقیق، گامی رو به جلو در جهت بهبود صنعت ساختمان کشور برداشته شود.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان، بیم، مدیریت ساخت، BIM 

ارسال شده در:

کنترل هزینه ها در پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM

شنبه 26 تیر 1395
05:17
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله کنترل هزینه ها در پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM
بهزاد عابدینی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
اقبال شاکری - عضو هیئت علمی دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
چکیده مقاله:
در صنایع معماری، مهندسی و ساخت و ساز *(AEC) از دیرباز به دنبال تکنیک های کاهش هزینه های پروژه، افزایش بهرره وری و کیفیت و کاهش زمان تحویل پروژه بوده اند. به کارگیری (Building Information Modeling) BIM به معنی مدل سازی اطلاعات ساختمان نتایج ایده آلی را برای مهندسین در فرییندهای طراحی، برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل پروژه داشته است BIM نشان دهنده توسعه و استفاده از مدل های N- بعدی کامپیوتری برای شبیه سازی، برنامه ریزی، طراحی، ساخت و ساز و بهره برداری از تاسیسات که کمک می کند تا معماران، مهندسان و سازندگان به تجسم آنچه در پروژه قرار است اتفاق بیافتد بپردازند. کاهش هزینه ها و مدیریت منابع موجود جزو اهداف اصلی هر پروژه ساختمانی می باشد در این مقا له به بررسی نقش BIM در کنترل و کاهش هزینه ها پرداخته ایم و نشان داده ایم که چگونه با هزینه اندکی برای تکنولوژی BIM می توان از دوباره کاری ها و پرداخت هزینه های اضافی جلوگیری کردو منابع موجود را به نحوی تخصیص داد تا پروژه در زمان مقرر و بودجه تعیین شده به پایان برسد.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
؛BIM، مدل سازی اطلاعات ساختمان، کنترل هزینه، مدیریت مالی 

ارسال شده در:

لزوم بکارگیری BIM در ساختمان های استراتژیک

شنبه 26 تیر 1395
05:16
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله لزوم بکارگیری BIM در ساختمان های استراتژیک
بهزاد عابدینی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-مهندسی ومدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  رضا مکنون (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۲۵۵۸)
عضو هیئت علمی دانشکده عمران ومحیط زیست،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی کلینیک تهران)
چکیده مقاله:
صنایع معماری،مهندسی وساخت وساز (AEC) از دیرباز به دنبال تکنیک های کاهش هزینه های پروژه،افزایش بهره وری وکیفیت وکاهش زمان تحویل پروژه بوده اند.بکارگیری Building Information Modeling) BIM) به معنی مدل سازی اطلاعات ساختمان نتایج ایده آلی را برای مهندسین در فرآیندهای طراحی،برنامه ریزی،مدیریت،اجرا وکنترل پروژه داشته است BIM نشان دهنده توسعه واستفاده از مدل های –N بعدی کامپیوتری برای شبیه سازی،برنامه ریزی،طراحی،ساخت وساز وبهره برداری از تأسیسات که کمک می کند تا معماران،مهندسان وسازندگان به تجسم آنچه در پروژه قرار است اتفاق بیافتد بپردازند.در این مقاله لزوم بکارگیری BIM در جهت کاهش زمان وهزینه ترمیم وبهسازی ساختمان های استراتژیک (ساختمان های بادرجه اهمیت ویژه) در شرایط بحرانی از قبیل بروز جنگ وزلزله وکاربرد آن در مدیریت توسعه پایدار پرداخته ایم.
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
BIM،مدل سازی اطلاعات ساختمان،ساختمان های استراتژیک کاهش زمان وهزینه،ترمیم ویازسازی 

ارسال شده در:

سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM راهکاری کارا در افزایش پایداری در معماری، از طراحی تا استفاده

شنبه 26 تیر 1395
05:16
امیرحسین ستوده بیدختی
مقاله سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM راهکاری کارا در افزایش پایداری در معماری، از طراحی تا استفاده
آرمین منیر عباسی - استادیار، دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ایران
مریم اولیایی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه مهرالبرز، تهران، ایران
باقر دستیار - کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ایران
علیرضا عسگری سرشکی - کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ایران
چکیده مقاله:
تکنولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمانBuilding Information Modeling یکی از روشهایی است که به دلیل امکان ایجاد پایگاه دادههای قوی برای ساختمان و اجزای آن و همچنین ایجاد و ارائه شناسنامه های اطلاعاتی غنی برای آنها، امکان اتخاذ تصمیمات بهینه جهت اجرای پروژه ها در هر مرحله ای از انجام یک پروژه، کاهش چشمگیر زمان و هزینه مدیریت اجرایی و ساخت و ساز را فراهم آورده است. فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مدیران، معیارهای موفقیت پروژه را بهبود می بخشتد معیارهایی چون هزینه، زمان و کیفیت. با توجه به اثبات کارایی بالای این ابزار، در این پژوهش تلاش شده است تا علاوه بر بررسی چالشهای اسفاده از این راهکار به بیان نقاط مثبت این سیستم در مدلسازی اطلاعاتی ساختمان در جهت افزایش پایداری پرداخته شود . در نهایت برخی از کارکردهای مهم، مفید و کاربردی استفاده از تکنولوژی نوینBIMبرای دستیابی به اصول پایداری بر اساس مروری بر منابع مطالعه شده مورد بررسی قرار گرفته است
مدل سازی اطلاعات ساختمان (IBIMA)
کلیدواژه‌ها:
سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان، توسعه، طراحی پایدار. 

ارسال شده در:

وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان


وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران - مطالب ابر مدل سازی اطلاعات ساختمان,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|